skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Coordination chemistry of disilylated stannylenes with group 10 d10 transition metals: silastannene vs stannylene complexation

Arp, Henning ; Marschner, Christoph ; Baumgartner, Judith ; Zark, Patrick ; Müller, Thomas

Journal of the American Chemical Society, 29 May 2013, Vol.135(21), pp.7949-59 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1520-5126 ; PMID: 23627362 Version:1 ; DOI: 10.1021/ja401548d

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...