skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Hydrocarbon-soluble nanocatalysts with no bulk phase: coplanar, two-coordinate arrays of the base metals

Camacho-Bunquin, Jeffrey ; Ferguson, Michael J ; Stryker, Jeffrey M

Journal of the American Chemical Society, 17 April 2013, Vol.135(15), pp.5537-40 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1520-5126 ; PMID: 23537315 Version:1 ; DOI: 10.1021/ja401579x

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...