skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Activism in Turkish Foreign Policy: Balancing European and Regional Interests

Tezcür, Güneş Murat ; Grigorescu, Alexandru

International Studies Perspectives, August 2014, Vol.15(3), pp.257-276 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1528-3577 ; E-ISSN: 1528-3585 ; DOI: 10.1111/insp.12004

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...