skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Belatacept and Eculizumab for Treatment of Calcineurin Inhibitor-induced Thrombotic Microangiopathy After Kidney Transplantation: Case Report

Merola, J. ; Yoo, P.S. ; Schaub, J. ; Smith, J.D. ; Rodriguez-Davalos, M.I. ; Tichy, E. ; Mulligan, D.C. ; Asch, W. ; Formica, R. ; Kashgarian, M. ; Kulkarni, S.

Transplantation Proceedings, 11/2016, Vol.48(9), pp.3106-3108 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00411345 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.transproceed.2016.04.005

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...