skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The association of lean and fat mass with all-cause mortality in older adults: The Cardiovascular Health Study

Spahillari, A. ; Mukamal, K.J. ; Defilippi, C. ; Kizer, J.R. ; Gottdiener, J.S. ; Djoussé, L. ; Lyles, M.F. ; Bartz, T.M. ; Murthy, V.L. ; Shah, R.V.

Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases, 11/2016, Vol.26(11), pp.1039-1047 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 09394753 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.numecd.2016.06.011

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...