skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

WITHDRAWN: A model of the cerebellar sensory-motor control applied to the fast human forearm movements

Eskiizmirliler, S. ; Papaxanthis, C. ; Pozzo, T. ; Darlot, C.

Neuroscience, 12/2007 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 03064522 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.neuroscience.2007.11.041

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...