skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Work engagement, performance, and active learning: The role of conscientiousness

Bakker, Arnold B. ; Demerouti, Evangelia ; Ten Brummelhuis, Lieke L.

Journal of Vocational Behavior, 04/2012, Vol.80(2), pp.555-564 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00018791 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jvb.2011.08.008

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...