skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Towards an improvement of GPR-based detection of pipes and leaks in water distribution networks

De Coster, A. ; Pérez Medina, J.L. ; Nottebaere, M. ; Alkhalifeh, K. ; Neyt, X. ; Vanderdonckt, J. ; Lambot, S.

Journal of Applied Geophysics, 03/2019, Vol.162, C, pp.138-151 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 09269851 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jappgeo.2019.02.001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...