skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Systemic Cytokine Responses in Acute Food Protein-Induced Enterocolitis (FPIES)

Nowak-Wegrzyn, Anna H. ; Kraus, Thomas ; Bencharitiwong, Ramon ; Moran, Thomas ; Sampson, Hugh A.

Journal of Allergy and Clinical Immunology, 2/2013, Vol.131(2), S, p.AB183 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00916749 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jaci.2012.12.1317

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...