skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Towards the Characterization of Interaction Quality

Roda, Cristina ; López-Jaquero, Víctor ; Montero, Francisco

Proceedings of the XVI International Conference on human computer interaction, 07 September 2015, pp.1-2

ISBN: 9781450334631 ; ISBN: 1450334636 ; DOI: 10.1145/2829875.2829921

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...