skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Obese and overweight individuals are less sensitive to information about inter-meal intervals when selecting portion sizes

Zimmerman, A.R. ; Mason, A. ; Brunstrom, J.M.

Appetite, 04/2018, Vol.123, C, p.450 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01956663 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.appet.2017.11.008

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...