skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

How to change expected fullness? The role of familiarity and ‘eating to fullness’

Ferriday, D. ; Rogers, P.J. ; Fay, S.H. ; Shakeshaft, N.G. ; Brunstrom, J.M.

Appetite, 10/2011, Vol.57(2), p.547 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01956663 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.appet.2011.05.039

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...