skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Gaze-based predictive user interfaces: Visualizing user intentions in the presence of uncertainty

Çığ Karaman, Çağla ; Sezgin, Tevfik Metin

International Journal of Human-Computer Studies, 03/2018, Vol.111, C, pp.78-91 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 10715819 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.ijhcs.2017.11.005

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...