skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Development of Anti-tumor Immunity against a Non-immunogenic Mammary Carcinoma through Somatic GM-CSF, IL-2, and HSVtk Combination Gene Therapy

Brockstedt, D ; Diagana, M ; Zhang, Y ; Tran, K ; Belmar, N ; Meier, M ; Yang, A ; Boissiere, F ; Lin, A ; Chiang, Y

Molecular Therapy, 11/2002, Vol.6(5), pp.627-636 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 15250016 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S1525-0016(02)90722-7

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...