skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Extended surgery and pelvic exenteration for locally advanced rectal cancer: What are the limits?

Smith, J.D. ; Paty, P.B.

Acta chirurgica iugoslavica, 2010, Vol.57(3), pp.23-27

ISSN: 0354-950X ; DOI: http://dx.doi.org/10.2298/ACI1003023S

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...