skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

CH4 decomposition on Co catalysts: effect of temperature, dispersion, and the presence of H2 or CO in the feed

Zhang, Y

Catalysis Today, 12/15/2002, Vol.77(3), pp.257-268 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 09205861 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0920-5861(02)00251-1

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...