skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Global vision and performance indicators for an industrial improvement approach

Berrah, L. ; Mauris, G. ; Haurat, A. ; Foulloy, L.

Computers in Industry, 12/2000, Vol.43(3), pp.211-225 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01663615 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0166-3615(00)00070-1

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...