skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Consistency of fields and particle motion in the ‘Speiser’ model of the current sheet

Eastwood, J.W.

Planetary and Space Science, 10/1972, Vol.20(10), pp.1555-1568 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00320633 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/0032-0633(72)90182-1

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...