skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The C- and N-terminal amino acid sequences of Clostridium pasteurianum ferredoxin

Tanaka, M. ; Nakashima, T. ; Mower, H.F. ; Yasunobu, K.T.

Archives of Biochemistry and Biophysics, 06/1964, Vol.105(3), pp.570-574 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00039861 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/0003-9861(64)90052-9

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...