skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

An anaesthetic pre-operative assessment clinic reduces pre-operative inpatient stay in patients requiring major vascular surgery

O’connor, D. B. ; Cotter, M. ; Treacy, O. ; Owens, T. ; Mcshane, A. ; Mehigan, D. ; Sheehan, S. J. ; Barry, M. C.

Irish Journal of Medical Science, 9/2011, Vol.180(3), pp.649-653 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-1265 ; E-ISSN: 1863-4362 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s11845-011-0703-7

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...