skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Use of Biosolids for Phytocapping of Landfill Soil

Lamb, Dane T. ; Heading, Stephen ; Bolan, Nanthi ; Naidu, Ravi

Water, Air, & Soil Pollution, 6/2012, Vol.223(5), pp.2695-2705 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0049-6979 ; E-ISSN: 1573-2932 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s11270-011-1060-x

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...