skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

BaPtSi 3 : A noncentrosymmetric BCS-like superconductor

Bauer, E. ; Khan, R. T. ; Michor, H. ; Royanian, E. ; Grytsiv, A. ; Melnychenko-Koblyuk, N. ; Rogl, P. ; Reith, D. ; Podloucky, R. ; Scheidt, E.-W. ; Wolf, W. ; Marsman, M.

Physical Review B, 8/2009, Vol.80(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1098-0121 ; E-ISSN: 1550-235X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevB.80.064504

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...