skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

О вліяніи перевязки мочеточников на отдѣленіе и состав желчи : экспериментальное изслѣдованіе : диссертація на степень доктора медицины
O vlīi͡anīi perevi͡azki mochetochnikov na otdi͡elenīe i sostav zhelchi : ėksperimentalʹnoe izsli͡edovanīe : dissertat͡sīi͡a na stepenʹ doktora medit͡siny

Mikhaĭlov, Mikhail ; Михайлов, Михаил; Imperatorskai͡a Voenno-Medit͡sinskai͡a Akademīi͡a (Saint Petersburg, Russia)

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...