skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Ausslegung diser nauchuolgenden wort Christi Du bist Petrus oder ain felss, vnd auff den felsen wird ich bauwen mein kirchen. Du wirdst gehaissen ain haupt das da aussgelegt wirt ain felss. Vnd dir wird ich geben die schlüssel des reichs der hymel.

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...