skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Genetic variation of microsatellite DNA in moose in Quebec.(Statistical Data Included)

Cronin, Matthew A. ; Patton, John C. ; Courtois, Rehaume ; Crete, Michel

Alces, Wntr, 2001, Vol.37(1), p.175(13) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0835-5851

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...