skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Relative Survival and Contribution of Saugers Stocked in the Peoria Pool of the Illinois River, 1990-1995

Heidinger, Roy C ; Brooks, Ronald C

North American Journal of Fisheries Management, 01 May 1998, Vol.18(2), p.374 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0275-5947 ; E-ISSN: 1548-8675 ; DOI: 10.1577/1548-8675(1998)0182.0.CO;2

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...