skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

治部,连载,面向AMED(日本版NIH)建立新指标体系——之七 美国基金动向(7)

治部真里 ; 李颖 ; 曾文 ; 长部喜幸 ; OSABE ; Yoshiyuki ; JIBU ; Mari ; JIBU Mari;LI Ying;ZENG Wen;OSABE Yoshiyuki;JIBU Mari;Institute for Technology,Enterprise and Competitiveness,Japan Science and Technology Agency (JST);Institute of Scientific and Technical Information of China;The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD);Japan Patent Office;Doshisha University

情报工程 - Technology Intelligence Engineering, 2015, Issue 04, pp.8-20

ISSN: 2095-915X

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...