skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

在研药物关联专利的判别指标

治部真里 ; 李颖 ; 长部喜幸 ; JIBU Mari;LI Ying;OSABE Yoshiyuki;The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD);Institute for Technology, Enterprise and Competitiveness, Japan Science and Technology Agency (JST);Doshisha University;Institute of Scientific and Technical Information of China;Japan Patent Office

情报工程 - Technology Intelligence Engineering, 2015, Issue 02, pp.21-30

ISSN: 2095-915X

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...