skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

不确定性条件下企业信息系统的云化决策方法 - A Method of Decision on Cloud Migration of EnterpriseInformation Systems under Uncertainty

苗虹 ; 宋倩倩 ; 孙金生 ; 王念新 ; 李鹏 ; 葛世伦 ; MIAOHong,SONGQian-qian,SUNJin-sheng,WANGNian-xin,LIPeng,GEShi-lun

软科学 - Soft Science, 2016, Vol.30(08), pp.129-132

ISSN: 1001-8409

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...