skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

SANDWICH-TYPE RESULTS FOR A CLASS OF CONVEX INTEGRAL OPERATORS* - SANDWICH-TYPE RESULTS FOR A CLASS OF CONVEX INTEGRAL OPERATORS*

Teodor ; Bulboaca

数学物理学报:B辑英文版 - Acta Mathematica Scientia, 2012, Vol.32(03), pp.989-1001 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0252-9602

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...