skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Antioxidant and antimicrobial active paper based on Zataria (Zataria multiflora) and two cumin cultivars (Cuminum cyminum)

Akrami , F. ; A. Rodrguez-Lafuenteauthoraragon Institut Of Engineering Research , Dept. Analytical Chemistry ; K. Bentayebauthoraragon Institut Of Engineering Research , Dept. Analytical Chemistry ; D. Pezoauthoraragon Institut Of Engineering Research , Dept. Analytical Chemistry ; S.R. Ghalebiauthordept. Of Food Hygiene And Safety , Faculty Of Health , Shahid Sadoughi ; C. Nernauthoraragon Institut Of Engineering Research , Dept. Analytical Chemistry

2015

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...