skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Jordanie : une géopolitique de l’irrigation

Blanc, Pierre

Méditerranée, 30 November 2012, pp.17-25

ISSN: 0025-8296 ; E-ISSN: 1760-8538 ; DOI: 10.4000/mediterranee.6426

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...