skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Visiones españolas de algunos anhelos prohibidos en el Portugal de los Braganza (1668-1700): en torno a una nueva Unión Ibérica

Marcos, David Martín

Ler História, 01 December 2011, pp.67-84 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0870-6182 ; E-ISSN: 2183-7791 ; DOI: 10.4000/lerhistoria.1631

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...