skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

ВОЗМОЖНОСТИ ОЦЕНКИ РАЗВИТИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ

Lebedeva, Yu. V

Ученые записки Петрозаводского государсвенного университета. Общественные и гуманитарные науки, 2012, Issue 1 (122), pp.100-105 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1998-5053

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...