skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The Izhma Komi and the Pomor: Two Models of Cultural Transformation

Sharapov, Valeri; Shabayev, Yuri

Journal of Ethnology and Folkloristics, 2011, Issue 5 (1), pp. 97-122

ISSN: 1736-6518

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...