skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

An unintended legal backlash of enlargement? – The inclusion of minority rights in the EU Constitutional Treaty

Vizi, Balázs

Regio - Minorities, Politics, Society - English Edition, 2005, Issue 1, pp. 87-108

ISSN: 0865-557X

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...