skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Концепция социальной сферы в современном социогуманитарном дискурсе

Borisov, A. F.

Ученые записки Петрозаводского государсвенного университета. Общественные и гуманитарные науки, 2012, Issue 3 (124) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1998-5053

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...