skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Contributions to interoperability, scalability and formalization of personal health systems

Brugués De La Torre, Albert; Pegueroles, Josep R. (Josep Rafael) ; Schumacher, Michael I ; Universitat Politècnica De Catalunya. Departament D'Enginyeria Telemàtica

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...