skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Evaluation of Endocrine Disrupting Compounds Migration in Household Food Containers under Domestic Use Conditions

Sáiz, Jorge ; Gómara, Belén

Journal of agricultural and food chemistry, 09 August 2017, Vol.65(31), pp.6692-6700 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1520-5118 ; PMID: 28735545 Version:1 ; DOI: 10.1021/acs.jafc.7b02479

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...