skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The European Union's 'cosmopolitan foreign policy constitution' and its disregard in transatlantic free trade agreements

Petersmann, Ernst-Ulrich

European Foreign Affairs Review, 2016, Vol.21(4), p.449(20) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1384-6299

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...