skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

History of the doctrine of stimulus and its philosophical origin in the vital theories of the ancients.

Anstie, Francis E

Stimulants and narcotics: Their mutual relations; with special researches on the action of alcohol, aether, and chloroform on the vital organism, p.40-82

DOI: 10.1037/12215-001

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...