skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Representation and Urban Community

Leach, Steve

Journal of Public Policy, 1982, Vol.2(3), pp.313-315 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0143-814X ; E-ISSN: 1469-7815 ; DOI: 10.1017/S0143814X00002002

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...