skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Metals

Bourne, Neil

Materials in Mechanical Extremes : Fundamentals and Applications, 5, pp.214-313

Online ISBN: 9781139152266 ; Hardback ISBN: 9781107023758 ; DOI: 10.1017/CBO9781139152266.006

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...