skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Implication des agents de santé dans la conception des outils de collecte de données au Bénin

Ahanhanzo, Yolaine Glèlè ; Saizonou, Jacques ; Wodon, Alain ; Dujardin, Bruno ; Wilmet-Dramaix, Michèle ; Makoutodé, Michel

Santé Publique, 2015, Vol.27(2), p.241

ISSN: 0995-3914 ; E-ISSN: 2104-3841

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...