skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Energy Intrigues on the EU's Southern Flank: Applying Game Theory

Baev, Pavel K

Problems of Post-Communism, 01 May 2010, Vol.57(3), pp.11-22 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1075-8216 ; E-ISSN: 1557-783X ; DOI: 10.2753/PPC1075-8216570302

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...