skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

La pédalisation au pianoforte et la pratique de l’accompagnement des romances françaises vers 1800

Verwaerde, Clotilde

Musurgia, 2015, Vol.XXII(3), pp.5-24 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1257-7537 ; E-ISSN: 2271-1856 ; ISBN: 9782747226325 ; ISBN: 2747226328 ; DOI: 10.3917/musur.153.0005

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...