skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

12 - Negotiating The Memory Of Fulbe Hierarchy Among Mobile Elite Women

Lotte , Pelckmans

Strength beyond Structure, p.285-311

ISBN: 9789004156968 ; E-ISBN: 9789047421030 ; DOI: 10.1163/ej.9789004156968.i-345.114

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...