skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

A critique of "religion" as a cross-cultural category1

Fitzgerald, Timothy

Method & Theory in the Study of Religion, 1997, Vol.9(2), pp.91-110 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0943-3058 ; E-ISSN: 1570-0682 ; DOI: 10.1163/157006897X00070

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...