skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Historicizing and Contextualizing the Discourse on African International Law and A Concise Overview of the Pacific Settlement of the Cameroon-Nigeria Bakassi Peninsula Dispute

Udogu, E. Ike

African and Asian Studies, 2008, Vol.7(1), pp.77-99 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1569-2094 ; E-ISSN: 1569-2108 ; DOI: 10.1163/156921008X279316

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...