skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Is Xinjiang an Internal Colony?

Sautman, Barry

Inner Asia, 2000, Vol.2(2), pp.239-271 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1464-8172 ; E-ISSN: 2210-5018 ; DOI: 10.1163/146481700793647788

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...